За FoxLaser

FoxLaser е вашият доверен партньор за лазерно рязане, щанцоване, листоогъване, заваряване и довършителни дейности, прахово боядисване на детайли и изделия от листови и профилни метали и неметали.
Натрупаният повече от 20 години опит, изпълнен с разнообразни предизвикателства и сложни задачи, благодарение на клиентите ни от различни индустрии – агротехника, производство на игрални автомати, електроника, ни дават самочувствието, че можем да се справим с всеки проект и специфични изисквания.
Разчитаме на висококвалифициран екип, специализиран в работата с висококачествени машини за лазерно рязане, щанцоване, листоогъване и прахово боядисване, който непрекъснато следи за качеството на изработените детайли с цел максимално намаляване на сгрешена продукция.
Качеството на нашите изделия, удовлетворението на клиентите и постоянното ни усъвършенстване като специалисти, са основните цели на FoxLaser.
Основните ни услуги са: 

  • 2D лазерно рязане на листов материал
  • 3D Лазерно рязане на тръби и профили
  • Щанцоване
  • Листоогъване (абкант)
  • Заваряване
  • Прахово боядисване на профили и детайли
Вижте още за нашите услуги

 

Гордеем с множеството сертификати, доказателство за качество в сферата на металообработването с лазер и работа с други ЦПУ машини.
От 2016 г. сме сертифицирани по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а от 2018г. притежаваме заваръчен сертификат EN ISO 3834-2 от TÜV NORD България и сме сертифицирани по EN ISO 45001:2018 от ÖHMI AG.
В началото на 2019г. приключи сертифицирането на FoxLaser за енергийна ефективност по EN ISO 50001:2011.
Днес FoxLaser е достоен партньор на български и европейски компании, търсещи надеждни и коректни партньори в областта на листообработката на метали, лазерното рязане, щанцоване, поставянето на крепежни елементи и праховото боядисване.
Без съмнение, добрата работа и високите резултати правят впечатление дори извън границите на България.

 

Свържете се с нас

 

 

 

 

Обявление

Програма за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Проект BG-RRP-3.004- 1078-C01, Технологична модернизация в предприятието, финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по чл. 4 от ПМС № 80/09.05.2022 г.


Описание на предмета на процедурата: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. ЦПУ- Серво-електрическа щанц преса.

Дата на публикуване: 08.09.2023 г.

Срок за подаване на оферти: 14.09.2023 г.

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фокс Лазер ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО. За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстване, кликнете тук.

 

 

 

 

 

Изпълнение на договор по „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 21.09.2022г. ФОКС ЛАЗЕР ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-6.002-0440-C01 по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. 

Срокът на договора за БФП е от 21.09.2022г. до 21.07.2023г. 

Общият бюджет на проекта е на стойност 263 835.00 лева, като финансовият принос на Европейския фонд за регионално развитие е 131 917.50 лева 

Проект BG16RFOP002-6.002-0440, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

 

 

Сключен договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 27.01.2021 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи АДПБФП №: BG16RFOP002-2.077-0342. Проект и главна цел: 
“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Срокът за изпълнение: 3 месеца. Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране.

 

 

 

 

На 15.03.2024г. ФОКС ЛАЗЕР ЕООД сключи Договор за финансиране Договор BG-RRP-3.004-1078-C01 с Министерство на иновациите и растежа по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Проект BG-RRP-3.004-1078-C01 "Технологична модернизация в предприятието" е финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

 

Предложението за изпълнение на инвестиция на Фокс лазер ЕООД цели цифровизация на производствения процес, постигане на по-висока производителност и намаляване на производствените разходи за постигане на оптимизирана производствената верига и висока ефективност на предприятието.

Планираната инвестиция е пряко обвързана със стремежа на „Фокс Лазер” ЕООД да подобри капацитета на съществуващото производство чрез автоматизация и усъвършенстване на производствения процес чрез намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и постигане на по-висока производителност на труда.

По проекта ще бъде направена инвестиция за закупуването на

- ЦПУ- Серво-електрическа щанц преса - 1 бр. за постигане на пълна автоматизация и цифровизация на процеса щанцоване, като част от основния производствен процес в предприятието. Активът обединява различни технологии, превръщайки ги във високо-технологична производствена система, която позволява увеличена производителност без загуба на качество, но при драстично намалени оперативни разходи.

- Шлайфаща машина за премахване на заусенъци и завяхване на ръбове (двустранна обработка) с ЦПУ контролер - 1 бр. за постигане на пълна автоматизация и цифровизация на процеса шлайфане, която ще позволи значително повишаване на капацитета при значително по-ниски оперативните разходи в съчетание с висока ефективност и качество на обработката.

Инвестицията по проекта представлява технология от ново поколение, която  ще спомогне за оптимизиране и намаляване на използването на ресурси в т.ч. ел. енергия, вода, суровини и материали, минимизиране риска от човешка грешка, повишаване на качеството и надеждността на крайните продукти, съкратено с 50% време за шлайфане на единица продукция, увеличен с 35% капацитета за щанцоване, намалени оперативни разходи, както и за оптимизиране на производствената верига.

Проект BG-RRP-3.004-1078-C01 съществено ще допринесе за повишаване на добавената стойност и постигане на по-висока производителност на труда на предприятието.

Срокът на договора е от 15.03.2024 г. до 15.03.2025 г. и е на обща стойност 2 332 600.00 лв., от които 699 780.00 лв. безвъзмездно финансиране.

 

Проект BG-RRP-3.004-1078-C01 "Технологична модернизация в предприятието" е финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз- NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фокс Лазер ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.

 

 

На 17.06.2024 г. ФОКС ЛАЗЕР ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС BG-RRP-3.008-0184-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика».

 

Обща цел на проекта:  Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Специфични цели на проекта са:

1. Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;

2. Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;

3. Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

 

Планираният за закупуване  Металорежещ лазер-1бр.  ще допринесе за постигането на тези цели.

 

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност  и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

 

Обща стойност на проекта: 1 779 805.30 лв., от които 533 941.59 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

  • Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:
  • Намаляване образуването на отпадъци;
  • Използване на ресурси с биологичен произход;
  • Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите.

www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG-RRP-3.008-0184-С01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика», финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ФОКС ЛАЗЕР ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД.